Deklaracja zgodności Mapa strony
Serwis Internetowy MZWiK
 
D E K L A R A C J A

Deklaracja zgodnosci


Wstęp

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-29


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:
Zdjęcia nie posiadają opisów,
Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
Filmy nie posiadają napisów,
Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.


Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.29
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2021.03.29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Pan Adam Nachowiak, adres e-mail admin@mzwikslupca.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 275 17 60
Osobą pełniącą rolę Koordynatora do Spraw Dostępności na terenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zwanego dalej „Koordynatorem” powołano Pana Adama Nachowiaka, adres email admin@mzwikslupca.pl, kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 63 275 17 60
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje dodatkowe.

Strona aktualizowana na bieżąco.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
W MENU Kontakt zawarte są dane teleadresowe naszego zakładu


Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:
Wejście główne do budynku oraz winda znajduje się od strony ulicy Zagórowskiej. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze. Budynek nie posiada platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada jedną kondygnację i na niej znajduje się spis pomieszczeń.


Dostępność informacji głosowych

Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.


Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem nie znajduje się oznakowanie dla miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca
tel/fax: (0 63) 275 17 60; (0 63) 274 39 35
NIP:667-000-38-54; REGON:310504580;
Konto: BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203