Deklaracja zgodności Mapa strony
Serwis Internetowy MZWiK
 
A K T U A L N O Ś C I

 • Komunikat
  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy informuje że w dniu 10 lipca 2024 w godzinach od 7:30 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej, Ceglanej, Bielawskiej, Przemysłowej, Kolejowej oraz części posesji przy ulicy Fabrycznej oraz ulicy Piastów.
  W związku z powyższym może również wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.
  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w związku z licznymi awariami kanalizacji sanitarnej w dniu 05.05.2024 r. informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 9 ust. 1. „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” W przypadku niestosowania się do powyższego zapisu zastosowane zostaną przepisy karne i kary pieniężne ujęte w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 28 ust. 4 „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.” i 4a „Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.”

  Nawiązując do powyższego MZWiK w Słupcy informuje, że wszyscy mieszkańcy posiadający nielegalne przyłącza wód opadowych lub roztopowych podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej mają czas do 30 czerwca na odłączenie tych przyłączy i rozprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie swojej działki lub podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej.

  W związku z powyższym pracownicy MZWiK w Słupcy w III i IV kwartale 2024 r. przystąpią do systemowego kontrolowania posesji w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Kontrole nieruchomości przeprowadzane będą bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości właściciel nieruchomości będzie zobligowany do wykazania prawidłowości w zagospodarowaniu wód opadowych na swoim terenie lub wskazania punktu ich włączenia do kanalizacji deszczowej. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, które nie zostaną przez właściciela posesji usunięte w wyznaczonym terminie, zastosowane zostaną środki prawne. W ekstremalnych przypadkach mogą nawet skutkować wypowiedzeniem umowy na odbiór ścieków, a także odłączeniem dostępu do kanalizacji sanitarnej i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków będzie możliwe po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych.

 • MZWiK informuje, iż w dniu 04.04.2024 r., związku z pracami ziemnymi prowadzonymi na ul. Róża, wystąpią utrudnienia w ruchu.
  Na wysokości posesji nr 83 przejazd zostanie całkowicie zablokowany w godzinach 8-12.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • MZWiK w Słupcy informuje, że w związku z naprawą uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Matejki, w dniach 19 i 20.02.2024 r., w godzinach 7.30 - 14.30 ul. Matejki zostanie zamknięta dla ruchu kołowego.

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • IDZIE ZIMA - KOMUNIKAT INFORMACYJNY

  1. Dla zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy:
  - Przyłącza i instalacje wodociągowe oraz wodomierze główne, szczególnie narażone na działanie mrozu, osłonić odpowiednimi materiałami izolacyjnymi (maty słomiane, folie, wojłok, wata szklana, styropian itp.).
  - Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian oraz uszczelnienie drzwi i okien. - Studzienki wodomierzowe utrzymać we wzorowym porządku i ocieplić pokrywy włazowe.
  - Odciąć dopływ wody do pomieszczeń niezamieszkałych i wszędzie tam gdzie to możliwe, prowadzić stałą kontrolę przyłączy i instalacji wodociągowych.
  2. Niezależnie od powyższego:
  Stosownie do regulacji w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.537 ze zm.):
  - Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.
  - Przedstawiciele Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązku zabezpieczenia wodomierza głównego, instalacji oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  3. Jeżeli wodomierz będzie źle zabezpieczony, wówczas jest duże zagrożenie wystąpienia awarii - może nastąpić utrata szczelności, a w konsekwencji wyciek lub brak wody. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzeń przyłącza, instalacji czy wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem (63)275-17-60 lub 601-648-555. W takiej sytuacji Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy dokona naprawy urządzeń, ale prosimy pamiętać, że jest to usługa odpłatna.

 • W dniu 21.06.2023. w godzinach 12:00-15:00 będą prowadzone prace modernizacyjne na stacji transformatorowej 80243 przez Energa Operator SA. W związku z tym nastąpi wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do studni głębinowych na ul. Gajowej. MZWiK podjął szereg działań zapobiegawczych mających na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej. Aby uniknąć ewentualnego spadku ciśnienia lub niedoboru wody, MZWiK apeluje do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej w tych godzinach (np. brak podlewania trawników).

 • Oferta pracy w MZWiK

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Dnia 04.04.2022 r. o godz.17.50 wystąpiła awaria głównej magistrali wodociągowej DN300 zasilającej miasto Słupca na ulicy Ratajczaka na wysokości budynku Straży Pożarnej. W związku z tym nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Pracownicy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po odcięciu odcinka, na którym wystąpił przeciek i po przywróceniu ciśnienia wody w mieście przystąpili do usuwania awarii. Przyczyną awarii było pęknięcie podłużne rury żeliwnej DN300 oraz rozszczelnienie rury żeliwnej DN300 na kielichu. Pracownicy MZWiK wymienili odcinek rury żeliwnej o długości 1,1 mb na rurę z żeliwa sferoidalnego. Przerwa w dostawie wody w godz.18:00-24:00 dotyczyła Odbiorców na ul.Ratajczaka oraz części ul.Plac Szkolny.

  Sprzątanie terenu po awarii wodociągowej ul.Ratajczaka odbywało się 05.04.2022 r., a asfalt zostanie odbudowany w najbliższym czasie.
 • W MZWiK w Słupcy pojawiła się oferta pracy na oczyszczalni ścieków - oferta pracy zakończyła się


 • Informacja o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca na lata 2021-2024
  Nowe wysokości taryf wejdą w życie z dniem 21 lipca 2021 roku.

 • Raport o stanie dostępności

 • KOMUNIKAT

  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 62-400 Słupca, ul. Zagórowska 26
  przypomina właścicielom, administratorom oraz mieszkańcom domów o obowiązku
  zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na okres zimowy.

  1. Dla zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy:    - Naprawić w piwnicach drzwi i okna-zamykać je w czasie mrozów.
       Zabezpieczyć przyłącza, które przebiegają przez klatki schodowe.
     - Przyłącza i instalacje wodociągowe oraz wodomierze główne,
       szczególnie narażone na działanie mrozu, osłonić odpowiednimi
       materiałami izolacyjnymi (maty słomiane, folie, wojłok, wata szklana, itp).
     - Studzienki wodomierzowe utrzymać we wzorowym porządku i ocieplić pokrywy włazowe.
     - Odciąć dopływ wody do pomieszczeń niezamieszkałych i wszędzie tam gdzie to możliwe,
       prowadzić stałą kontrolę przyłączy i instalacji wodociągowych.

  2. Niezależnie od powyższego:
  Stosownie do regulacji w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2028):
     - Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych
       instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.
     - Przedstawiciele Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
       mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego,
       kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia kontroli
       realizacji obowiązku zabezpieczenia wodomierza głównego,
       instalacji oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 • Miejski Zakład Wodociągówi i Kanalizacji w Słupcy rozpoczął zbieranie danych do bazy teleadresowej, która umożliwi przekazywanie informacji od MZWiK do osób zainteresowanych.
  Wniosek o wpis do bazy adresowej
  Kontakt telefoniczny zamierzamy wykorzystywać do komunikacji SMS pomiędzy MZWiK a klientami w takich przypadkach jak np.: informacja sms dotycząca wystąpienia awarii sieci wodociągowej, sms dotyczący włączenia wody po usunięciu awarii.
  Sms'y będą wysyłane do odbiorców, których dotyczy przedmiot wiadomości.


 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca na lata 2018-2021
  Nowe wysokości taryf wejdą w życie z dniem 24 lipca 2018 roku. • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2017 r. do dnia 03 maja 2018 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2016 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2016 r. do dnia 03 maja 2017 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2015 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2015 r. do dnia 03 maja 2016 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2014 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2014 r. do dnia 03 maja 2015 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2013 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2013 r. do dnia 03 maja 2014 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 29 marca 2012 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2012 r. do dnia 03 maja 2013 r.

 • Od 1 stycznia 2012 roku w MZWiK Słupca zmieni się numer konta bankowego na przedstawiony poniżej BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2011 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2011 r. do dnia 03 maja 2012 r.

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy na podstawie Uchwały Rady Miasta Słupcy Nr XLV/253/10 z dnia 25 marca 2010 r. i Uchwały Rady Miasta Słupcy Nr L/282/10 z dnia 15 września 2010 r. informuje, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są następujące: 1. Opłata za 1m3 wody pobranej z miejskich urządzeń zaopatrzenia w wodę wynosi: 2,70 zł + VAT 2. Opłata za 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji miejskiej wynosi: 3,90 zł + VAT 3. Opłata za odczyt i rozliczenie wodomierzy w budynkach wielolokalowych wynosi: 3,44 zł + VAT W związku ze zmianą art.146a Ustawy o podatku od towarów i usług od 01.01.2011 r. VAT wynosi 8 %.

 • Z dniem 15 września 2010 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miasta Słupcy zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 25 marca 2010 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2010 r.
  do dnia 03 maja 2011 r.

 • Wysoka jakość słupeckiej wody Od dnia 30.07.2009. MZWiK rozpoczął się proces natleniania wody wodociągowej. Proces ten gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości wody w całej sieci wodociągowej.

 • Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2008 r. zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Inspekcja nowej kanalizacji sanitarnej na ul. Róża kamerą kolorową
  z zapisem na płycie DVD.


 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupcy na Pl. Szkolnym i ul. Traugutta.

 • W 2006 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy obchodził 30 lecie swojej pracy

 • Jak działa oczyszczalnia ścieków w Słupcy Zobacz zdjęcia, rysunki i opisy wszystkich najważniejszych obiektów oczyszczalni. Otwórz prezentację

 • Proponujemy regulowanie rachunków
  w sekretariacie MZWiK godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek w godzinach: 7:00 - 15:00

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca
tel/fax: (0 63) 275 17 60; (0 63) 274 39 35
NIP:667-000-38-54; REGON:310504580;
Konto: BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203