Reaktor biologiczny

     Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki trafiają do pierwszego obiektu oczyszczania biologicznego - reaktora WHL II. Reaktor zbudowany jest z komory defosfatacji, dwóch komór denitryfikacji i trzech komór nitryfikacji. Komory oddzielone są od siebie ściankami działowymi, a przepływ z jednej komory do drugiej odbywa się w układzie tłokowym, serpentynowym.
     Ścieki dopływające do oczyszczalni ulegają wstępnie procesom rozkładu. Złożone związki organiczne rozkładane są przy pomocy mikroorganizmów do prostych związków organicznych, fosforanów i azotu amonowego lub amoniaku.

cd.. >>>